Obchodné podmienky

   1. Preambule

   1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platné pro prodej zboží společnosti PILANA Metal s.r.o. se sídlem Nádražní 804, 768 24 Hulín, IČ: 25328956 (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky") se vztahují na veškeré právní vztahy, které vznikají při prodeji zboží společnosti Pilana Metal s.r.o. (dále Prodávající) jiným osobám (dále Kupující).

   1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy nebo rámcové smlouvy o prodeji zboží (dále jen "Smlouva"). Případné odchylky od jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být sjednány písemnou dohodou smluvních stran a zahrnuty do Smlouvy. Pokud se některé ujednání ve Smlouvě odchyluje od Všeobecných obchodních podmínek, má přednost ujednání ve Smlouvě.

   1.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které vznikají na základě písemné objednávky Kupujícího, která je Prodávajícím potvrzena. Na základě objednávky (doručené osobně, telefonicky, poštou, faxem nebo e-mailem) vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení objednávky obsahující druh, cenu a množství zboží, které se Prodávající zavazuje Kupujícímu dodat. Písemné potvrzení objednávky se stává závaznou Smlouvou pokud nastane kterákoliv z následujících situací:

   (a) okamžikem, kdy kupující odešle potvrzení objednávky zpět prodávajícímu s vlastním stvrzujícím podpisem.

   (b) uplynutím lhůty 3 dnů od obdržení potvrzení objednávky Kupujícím, pokud jej Kupující nezpochybní.

   1. Místo a čas dodání

   2.1 Zboží se považuje za dodané Kupujícímu, pokud je Kupujícímu zpřístupněno v souladu s dodatkem o dodání INCOTERMS sjednaným ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, použijí se INCOTERMS 2020 vydané Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

   2.2 Není-li ve Smlouvě sjednán jiný Incoterm, platí Incoterm EXW. Místem plnění je pak sídlo Prodávajícího - Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika.

   2.3. Je-li součástí Smlouvy ujednání o tom, že Kupující zajišťuje přepravu zboží, považuje se zboží za dodané okamžikem jeho předání prvnímu dopravci, který přepravu pro Kupujícího provádí. Není-li v písemné Smlouvě dohodnuto jinak, hradí náklady na dopravu z místa plnění do určeného místa určení Kupující.

   2.4 Termínem dodání se rozumí datum/období, kdy je zboží připraveno k odběru/odeslání z provozovny Prodávajícího.

   2.5 Pokud pozdější změny Smlouvy ze strany Kupujícího ovlivní dodací lhůtu, může být přiměřeně okolnostem prodloužena.

   2.6 V případě mimořádných událostí na straně Prodávajícího, které nebylo možné předvídat (např. živelní pohromy, průmyslové spory, nepokoje, úřední opatření, nedoručení dodávek surovin apod.), se dodací lhůta přiměřeně těmto okolnostem prodlužuje. O událostech tohoto druhu je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně informovat. Prodávající nenese žádnou právní odpovědnost za případné škody způsobené takovým zpožděním (viz Čl. 8 těchto Všeobecných Obchodních podmínek).

   1. Množství a kvalita zboží

   3.1 Závazek Prodávajícího dodat zboží ve sjednaném množství se považuje za splněný, pokud se skutečně dodané množství liší od množství sjednaného ve Smlouvě maximálně o +/-10 %.

   3.2 Kvalitu zboží lze posoudit pouze na základě toho, zda zboží splňuje či nesplňuje sjednané technické parametry (např. množství, šířka, délka, TPI apod.).

   3.3 To, zda množství a kvalita zboží odpovídá sjednanému, se určuje k okamžiku přechodu rizika (viz Čl. 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek).

    

   4 Odpovědnost za vady

   4.1 Kupující je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Případné reklamace viditelných množstevních/kvalitativních vad je Kupující povinen nahlásit do 2 týdnů od převzetí zboží. Pozdější reklamace je vyloučena, pokud Kupující mohl vady zjistit při převzetí zboží s náležitou péčí.

   4.2 Není-li dohodnuto jinak, je promlčecí lhůta pro reklamace týkající se případných vad 6 měsíců od dodání.

   4.3 Prodávající má právo prošetřit vadu zboží, která je předmětem reklamace Kupujícího. Na žádost Prodávajícího je Kupující povinen bezodkladně poskytnout potřebné informace o povaze vady, fotografie, videozáznam zboží, videozáznam chování zboží při použití, vzorky zboží. Pokud Kupující tyto povinnosti nesplní, nebude k jeho nárokům z vad přihlíženo.

   4.4 Náklady a rizika spojená s prokázáním reklamace (např. náklady na přepravu vzorků zpět Prodávajícímu) nese Kupující. Prodávající uhradí Kupujícímu tyto náklady v případě, když bude reklamace shledána odborníky Prodávajícího jako oprávněná.

   4.5 V případě oprávněné a včasné reklamace vady Prodávající podle vlastního uvážení buď zboží opraví, nebo dodá náhradní zboží.

   4.6 V případě dodávek podle požadavků (vč. výkresů, specifikací, vzorků apod.) individuálně zadaných Kupujícím, přebírá Kupující veškerá právní či faktická rizika, která mohou vzniknout v důsledku toho, že zboží odpovídá těmto individuálním požadavkům.

   4.7 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady materiálu, které vzniknou v důsledku nevhodného skladování (např. vystavení povětrnostním vlivům, vlhkému prostředí apod.), nesprávného používání, chybné montáže, instalace nebo uvedení do provozu Kupujícím nebo třetími osobami, dále v důsledku obvyklého opotřebení nebo chybné či nedbalé manipulace, ani za důsledky změn nebo oprav provedených Kupujícím nebo třetími osobami.

   4.8 Prodávající neposkytne náhradu za takové vady, které pouze v nepatrné míře snižují hodnotu zboží.

    

   1. Platba

   5.1 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, jsou faktury splatné před dodáním zboží (jak je dodání definováno v článku 2.1).

   5.2 Dnem skutečné úhrady se rozumí den, kdy je na příslušný účet Prodávajícího připsána dlužná částka.

   5.3 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je to Kupující, kdo hradí veškeré bankovní poplatky spojené s  převodem dlužné částky na účet Prodávajícího, kromě poplatků účtovaných bankou Prodávajícího.

   5.4 V případě prodlení Kupujícího s platbou je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši odpovídající roční REPO sazbě stanovené Českou národní bankou zvýšené o pět (5) procentních bodů.

   5.5 Pokud se Kupující ocitne v prodlení s úhradou splatných faktur, je Prodávající oprávněn okamžitě zastavit další dodávky Kupujícímu a odstoupit od Smlouvy. Pokud dojde k zastavení dodávek v důsledku situace popsané v předchozí větě, nejedná se o porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího.

   5.6 Kupující není oprávněn zadržet platbu kupní ceny nebo její části, ani si ponechat reklamované zboží za účelem uspokojení svých vlastních pohledávek vůči Prodávajícímu. Kupující není oprávněn započítat jakékoli své vlastní pohledávky vůči kupní ceně, a to ani v případech, kdy jsou tyto pohledávky podloženy nároky z včas uplatněných reklamací. Případné slevy z kupní ceny z důvodu reklamace vady budou po uhrazení kupní ceny řešeny dobropisem.

    

   1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnická práva

   6.1 Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího podle dodacího dodatku INCOTERMS sjednaného ve Smlouvě.

   6.2 Není-li dodací dodatek sjednán a obsažen ve Smlouvě, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující zboží od Prodávajícího převezme, nebo, pokud tak neučiní včas, kdy Prodávající zpřístupní zboží k odběru a manipulaci Kupujícímu a Kupující poruší Smlouvu tím, že si zboží nevyzvedne. Je-li podle Smlouvy Prodávající povinen zboží odeslat, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu.

   6.3 Vznik škody na zboží, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nezbavuje Kupujícího jeho povinnosti zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

   6.4. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do doby splnění nároků Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy s Kupujícím.

   6.5. Kupující je oprávněn s tímto zbožím nakládat v rámci běžného obchodního styku za předpokladu, že jsou řádně a včas splněny všechny jeho závazky z obchodního vztahu s Prodávajícím. Kupující však nesmí rezervované zboží zastavit.

   6.5 V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny za zboží je Prodávající oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty požadovat vrácení vyhrazeného zboží na náklady Kupujícího. Kupující je povinen plně nahradit zboží, které by v té době již neměl ve svém držení.

   6.6 Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o jakýchkoli donucovacích opatřeních, která jsou ve vztahu k vyhrazenému zboží přijímána třetími osobami Kupující je povinen předat Prodávajícímu veškeré doklady potřebné k případnému zásahu.

   1. Odstoupení od Smlouvy

   7.1 Kromě jiných případů stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou Prodávající a Kupující oprávněni odstoupit od Smlouvy, pokud se druhá smluvní strana dopustí závažného porušení podmínek Smlouvy, které se na ni vztahují. Za závažné porušení smluvních podmínek se považují zejména následující skutečnosti:

   1. a) Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny nebo jiných částek splatných podle Smlouvy nebo podle těchto Všeobecných obchodních podmínek,
   2. b) Prodávající je v prodlení s dodáním zboží (s výjimkou případů popsaných v odstavcích 2.5 -2.6).
   3. c) Kupující je v prodlení s odebráním zboží.

   7.2 Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného oznámení vystaveného smluvní stranou, která od Smlouvy odstupuje, druhé smluvní straně. V Oznámení informujícím o odstoupení od Smlouvy musí být uveden konkrétní důvod odstoupení.

   7.3 Odstoupení od Smlouvy má za následek zánik všech práv a zánik všech povinností vyplývajících ze Smlouvy s výjimkou práva na náhradu škody a práva na zaplacení smluvní pokuty, jakož i s výjimkou ustanovení obsažených ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách týkajících se volby rozhodného práva, řešení sporů mezi stranami a těch ustanovení, která upravují práva a povinnosti stran v případě ukončení Smlouvy.

   7.4 V případě úpravy zboží na přání kupujícího (např. svařování pilových pásů na zakázku), kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, ani je-li spotřebitelem, neboť podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu.

   1. Vyloučení odpovědnosti

   8.1 Kromě zaplacení kupní ceny smluvní strana neodpovídá za nesplnění svých povinností, pokud prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno událostí nebo překážkou, kterou smluvní strana nemohla ovlivnit, odvrátit nebo překonat, a kterou nebylo možné rozumně předpokládat v okamžiku uzavření Smlouvy (dále jen "vyšší moc").

   8.2 Vyloučení odpovědnosti podle tohoto článku platí po dobu, po kterou tyto události nebo překážky trvají.

    

   1. Řešení sporů a rozhodné právo

   9.1 Vznikne-li mezi smluvními stranami spor týkající se Smlouvy, jejího uplatňování nebo výkladu, vyvinou smluvní strany maximální úsilí k vyřešení takového sporu smírnou cestou. Pokud se nepodaří dosáhnout smírného řešení sporu mezi nimi v souvislosti se Smlouvou, jsou obě smluvní strany oprávněny předložit spor k rozhodnutí soudu.

   9.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že se podřizují výlučné pravomoci soudů České republiky.

   9.3. Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran právním řádem České republiky. Úmluva OSN o Smlouvách o mezinárodní koupi zboží se tímto výslovně vylučuje.

   9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

   9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

    

   1. Závěrečná ustanovení

   10.1 Vzájemné vztahy výslovně neupravené Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky a dodacími dodatky INCOTERMS.

   10.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2023.